One thought on “Chè bà ba

  1. Giống chào tôm hay cháo lạp xường chi đó!
    Tôi rất là mê chè miền Nam :x

    Còn công thức thì chắc là con gái tôi dùng thôi. Chứ tôi thì :-??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>